Lid worden?

Het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden werken intensief met elkaar samen. Dit betekent dat scholen die zich aanmelden voor een lidmaatschap van één van de genoemde steunpunten automatisch ook lid worden van het andere steunpunt. Scholen betalen één tarief en krijgen daarmee toegang tot professionaliseringsactiviteiten van beide steunpunten.

 

Voor het kalenderjaar 2018 gelden de volgende tarieven:

School met <700 havo-vwo lln 1700 euro
School met 700-1200 havo-vwo lln 2000 euro
School met >1200 havo-vwo lln 2300 euro

 

Contractduur: Eén jaar met automatische verlenging.

Betaling: U ontvangt van ons een factuur nadat wij het aanmeldformulier hebben ontvangen.

Opzeggen: Opzeggen kan via een mail naar info@betasteunpuntzh.nl of schriftelijk naar Bètasteunpunt Zuid-Holland.

 

Het is ook mogelijk om per halfjaar lid te worden (1 juli t/m 31 december) met jaarlijkse verlenging, hiervoor gelden de volgende tarieven:

School met <700 havo-vwo lln 850 euro
School met 700-1200 havo-vwo lln 1000 euro
School met >1200 havo-vwo lln 1150 euro

 

In de steunpunten verzorgen de volgende instellingen het aanbod:

– Technische Universiteit Delft

– Universiteit Leiden

– De Haagse Hogeschool

– Hogeschool Leiden

– Hogeschool Inholland locatie Delft

– Hogeschool Rotterdam

 

Een lidmaatschap biedt de school:

 • Toegang tot een breed netwerk van bètadocenten, vakdidactici, docenten uit het hoger onderwijs en professionals uit het bedrijfsleven.
 • Toegang tot diverse professionaliseringsactiviteiten:
  • Bijscholing gericht op de (vernieuwde) examenprogramma’s en het verrijken van de les;
  • Workshops ter voorbereiding van specifieke onderwerpen;
  • Masterclasses vanuit het bedrijfsleven, gericht op toepassing en context;
  • Themabijeenkomsten ter verdieping van een inhoudelijk onderwerp;
  • Docentontwikkelteams en professionele leergemeenschappen ter verdieping van een specifiek thema.
 • Gratis deelname aan veel bijscholingsbijeenkomsten voor docenten. Vakken waarvoor bijscholing gegeven wordt zijn: Biologie, Informatica, Natuurkunde, NLT, O&O, Scheikunde, Wiskunde.1,2
 • Korting bij deelname aan cursussen en docentontwikkelteams/PLG’s door docenten.1,2
 • Invloed op de vormgeving en inhoud van de professionaliseringsactiviteiten.
 • Een vraagbaak voor vakdocenten op het vlak van didactiek, lesmateriaal, professionalisering en leerlingactiviteiten (waaronder excellentieprogramma’s).
 • Deelname aan onderzoeksprogramma’s vanuit de lerarenopleidingen, waarbij bijvoorbeeld vernieuwende lesmethoden of lesmateriaal wordt getest.

 

Het lidmaatschap van onze beide steunpunten vraagt van de school ook bepaalde inspanningen, c.q. verplichtingen:

 • De schoolleiding deelt onze gemeenschappelijke visie dat de leraar als professional centraal staat, zichzelf voortdurend blijft uitdagen en ontwikkelen. De bètadocenten worden door de schoolleiding dan ook gestimuleerd deel te nemen aan de professionaliseringsbijeenkomsten. De docenten worden in de gelegenheid gesteld naar de bijscholingsbijeenkomsten te gaan (vrijmaken in het rooster en reistijd zijn daarvoor onder meer een vereiste).
 • De school zet zich in voor een goede voorbereiding en keuze van leerlingen op het vervolgonderwijs in de bètavakken.
 • De school zet zich in voor het verbeteren van de vak aansluiting tussen have-vwo-hbo-wo
 • Een afgevaardigde neemt deel aan het Bètacoördinatoren overleg, waarbij kennis en ervaring over Bètaonderwijs wordt uitgewisseld. Deze bètacoördinator krijgt de gelegenheid om richting te geven aan de inhoud van de activiteiten van het Bètasteunpunt en wordt door de schoolleiding daarin ondersteund. Indien een Bètacoördinator verhinderd is om de school op het overleg te vertegenwoordigen wordt gezorgd voor een vervanger.
 • De schoolleiding verleent actieve steun aan het idee van het Regionaal Steunpunt en is bereid dit in de eigen school niet allee onder personeel, maar ook onder ouders/verzorgers en leerlingen uit te dragen.

 

1 Activiteiten die onder deze overeenkomst vallen worden aangeboden door Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid Holland. Daarnaast wordt er in sommige professionaliseringsbijeenkomsten samengewerkt met andere Bètasteunpunten zoals Bètapartners Amsterdam, Bètasteunpunt Utrecht, Bèta Plaza Zeeland. Tevens worden allianties aangegaan met instanties als NOVA of het bedrijfsleven. Deze activiteiten kunnen niet altijd onder de overeenkomst vallen omdat zulke organisaties eigen tarieven hanteren. Daarom zullen Bètasteunpunt Zuid Holland en Regionaal Steunpunt Leiden altijd op de aanmeldformulieren voor bijeenkomsten per activiteit duidelijk aangeven of een activiteit gratis is omdat deze valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen school en het steunpunt, dan wel dat bijbetaling noodzakelijk is. Scholen die geen lid zijn van de steunpunten betalen per docentactiviteit per docent een los tarief. Ook dit staat duidelijk vermeld op de website en op het aanmeldformulier per activiteit.

2 De activiteiten van Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid Holland worden geregistreerd bij het Register Leraar. Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer zij aan de verplichtingen hebben voldaan.